Awans zawodowy nauczycieli

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Termin załatwienia sprawy:
1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy
Kancelaria,
ul. Daszyńskiego 1, pok. nr 5
 
Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Daszyńskiego 13, pok. nr 9
tel. 075 77 25 233
 
Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Karolina Witek
Podinspektor 
tel. 75-77-25-233
e-mail: edukacja@bogatynia.pl