OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia

Na podstawie art. 17 pkt 9  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXXIV/604/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 1 marca 2018 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. 1 Maja 29, 59-920 Bogatynia, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej (I p.) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul Daszyńskiego 1, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,
59-920 Bogatynia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia lub na adres e-mail: umig@bogatynia.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Bogatynia, 09 lipca 2020 r. 

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających uwagi jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, nr telefonu: 75 77 25 116, email: umig@bogatynia.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres email: iod@bogatynia.pl oraz nr tel. 75 77 25 395
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem:http://www.bip.bogatynia.pl/?a=4956  oraz w siedzibie administratora.