Zarządzenie Nr 12/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powierzenia wykonywania funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 16  ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam wykonywanie funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni Pani Bogumile Łopuskiej – Zdonek na czas zastępstwa usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.