ZARZĄDZENIE Nr 21/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju, wyznaczam panią Małgorzatę Kostuch -Urbańską – nauczyciela tej placówki, do zastępowania w dniu 05.02.2021 r. dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju 
 – pani Joannie Karkowskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.