Zarządzenie Nr 22/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  09 luty 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w następującym składzie: 

 1. Monika Niklas – Skarbnik Gminy - przewodnicząca komisji 
 2. Renata Marciniak - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – zastępca przewodniczącej komisji
 3. Katarzyna Chmielarczyk – Główny specjalista ds. kadr – członek komisji

   § 2

   Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

   § 3

   Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.

   § 4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.