ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bogatyni /projekt nr 371.2020/
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 381.2021/
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 383.2021/
4.4. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr L/328/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Sieniawka  /projekt nr 384.2021/
4.5. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. na lata 2021-2024” /projekt 386.2021/
4.6. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 387.2021/
4.7. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/612/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej projekt nr 388.2021/
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni