ZARZĄDZENIE Nr 26/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powierzam Pani Małgorzacie Kostuch - Urbańskiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju Pani Joannie Karkowskiej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.