ZARZĄDZENIE Nr 27/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni, wyznaczam panią Monikę Ziaję – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniach od 17.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni Pani Marzennie Konwent.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.