Zarządzenie Nr 37.2021 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 03.03.2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 43 pkt 2) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł.

§ 2.


Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

§ 3.

Nadzór nad realizacją regulaminu powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 4.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez podanie jego treści do wiadomości pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 184/2019 z dnia 28.10.2019r., Zarządzenie Nr 89.2020 z dnia 25.06.2020r. oraz Zarządzenie Nr 106.2020 z dnia 15.07.2020r.  

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.