ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej
w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni w upadłości /projekt nr 399.2021/
2.2. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa /projekt nr 400.2021/
2.3. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr.401.2021/
2.4. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok /projekt nr 402.2021/
2.5. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 403.2021/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej