ZARZĄDZENIE NR 47/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 z dnia 25 marca 2021 roku

W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.), w związku z art. 267  i art. 269  ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ) Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządzam co następuje:

§ 1


Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym  z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni

§ 2


Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dokumenty dodane:

sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami: http://bip.bogatynia.pl/?c=1340

mienie komunalne  http://bip.bogatynia.pl/?c=1422