Zarządzenie nr 64.2021

Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia

z dnia  09.04.2021

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bogatyni.

            Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXIV/208/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  (Dz. U. Woj. Doln. z 2011 roku, nr 234, poz. 4051), zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bogatyni w następującym składzie:

 1. Balcer Adam
 2. Błońska Janina
 3. Czop-Zamożna Katarzyna
 4. Duda Ewa
 5. Kociubińska Katarzyna
 6. Misztela Bogumiła
 7. Niemirska Wioleta
 8. Olesiński Ireneusz
 9. Podgórska Renata
 10. Wyszyńska Alicja
 11. Zdybel Romualda
 12. Ziemblicka Barbara
 13. Zieniewicz Dorota 

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7.02.2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz ze zmianami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.