Zarządzenie Nr 65.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 14.04.2021r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego.


       
      Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) oraz §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:


§1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont dachu i elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1) Piotr Sudnik   - Przewodniczący
2) Czesław Brożyna  - Z-ca Przewodniczącego
3) Michał Andrzejewski  - Sekretarz Komisji
4) Joanna Zając   - Członek Komisji
5) Piotr Wysocki  - Członek Komisji

§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.