ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni w dniu 22.06.2021 r. o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego/j Rady Miejskiej
w Bogatyni /projekt nr 435.2021/
3.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego/j Rady Miejskiej
w Bogatyni
3.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
3.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów
3.4. przeprowadzenie głosowania tajnego
3.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
3.6. przejęcie przez Przewodniczącego/ą Rady Miejskiej w Bogatyni prowadzenia sesji od Wiceprzewodniczącego najstarszego wiekiem.
4. Analiza organizacyjno – finansowa placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.
5. Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr 413.2021/
6.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 414.2021/
6.3.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r. dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego /projekt nr 415.2021/
6.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany /projekt nr 416.2021/
6.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/183/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/214/20 z dnia 7 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX/305/20 z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/337/21 z dnia
26 stycznia 2021 r. /projekt nr 417.2021/
6.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/176/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/240/20
z dnia 20 maja 2020 r. /projekt nr 418.2021/
6.7. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/9/2018 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/174/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą
Nr XXXII/184/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. /projekt nr 419.2021/
6.8. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania zmienionej Uchwałą Nr XIX/109/19 z dnia 11 lipca 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/182/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/246/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. /projekt nr 420.2021/
6.9. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/198/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. /projekt nr 421.2021/
6.10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgorzeleckiego w celu realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia-Opolno Zdrój  /projekt nr 424.2021/
6.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie funkcjonowania linii autobusowej 691 Hradek nad Nysą – Zittau – Bogatynia – Frydlant – Świeradów–Zdrój, dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie transgranicznego transportu publicznego w regionie trójstyku państw (Republika Czeska-Republika Federalna Niemiec – Rzeczpospolita Polska) /projekt
nr 425.2021/
6.12. Projekt w sprawie  zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Bogatynia
i zwrotu części tej opłaty /projekt nr 426.2021/
6.13. Projekt w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020” /projekt nr 427.2021/
6.14. Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 428.2021/
6.15. Projekt w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych /projekt nr 429.2021/
6.16. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 430.2021/
6.17. Projekt w sprawie ustalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Bogatyni im. Polskich Noblistów /projekt nr 431.2021/
6.18. Projekt w sprawie przystąpienia Gminy Bogatynia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego /projekt nr 432.2021/
6.19. Projekt  w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. wraz z autopoprawką /projekt nr 436.2021/
6.20. Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 437.2021/
7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jakub Biniasz