ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  25 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/183/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/214/20 z dnia 7 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX/305/20 z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/337/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą LX/392/21 z dnia 22 czerwca 2021r., /projekt nr 439.2021/
3. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Kubica