ZARZĄDZENIE NR  114/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia  29 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2021 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.


Na podstawie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 z późn. zm ), oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) zarządzam co następuje:


                                                                                                                                                                                                                                       § 1.
1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku dokonuję rozstrzygnięcia i ogłaszam wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży
z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania.

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                                                                                                                                       § 2.
 Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bip.bogatynia.pl.
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia  www.bogatynia.pl,
3) Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.


                                                                                                                                                                                                                                        § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.