Zarządzenie Nr 126/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ds. Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 12.07.2021 r. powołuję Panią Aleksandrę Ratajczak na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ds. Polityki Regionalnej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

/-/ Wojciech Dobrołowicz