ZARZĄDZENIE Nr 139/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządzam,co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 165.344,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 34.648,00 zł 
- dochody majątkowe kwota 130.696,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 741.901,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 741.901,00 zł 

§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 530.171,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 360.301,54 zł
- wydatki majątkowe kwota 169.870,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.106.728,54 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.106.728,54 zł

§ 3

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             181.586.261,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             186.277.390,08 zł
- deficyt budżetu                                                                4.691.129,05 zł
- przychody budżetu                                                        10.427.970,29 zł
- rozchody budżetu                                                            5.736.841,24 zł

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.