ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 02 września 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada   2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/176/19 z dnia   30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/240/20 z dnia 20 maja 2020 r. /projekt nr 418.2021/
 5.2. w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/174/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/184/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. /projekt nr 419.2021/
 5.3. w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego   i przedmiotu działania zmienionej Uchwałą Nr XIX/109/19 z dnia 11 lipca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/182/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą  Nr XL/246/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. /projekt nr 420.2021/
 5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 449.2021/
 5.5. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego     i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/198/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. /projekt nr 456.2021/
 5.6. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Bogatynia” /projekt nr 444.2021/
 5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Bogatynia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/4 AM-5 obręb III Bogatynia /projekt nr 452.2021/
 5.8. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2021/2022 /projekt nr 453.2021/
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni