ZARZĄDZENIE 159/21
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 z dnia 30 sierpnia 2021 roku 


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Bogatynia, zarządzam co następuje:

§1

obowiązuję naczelników wydziałów, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 2


Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
w zakresie dochodów:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów;
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz szacunków własnych.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
1) dochody z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, ustala się przy założeniu wzrostu obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie
ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. poz.724), w oparciu o inflację za I półrocze 2021 roku tj. 3,6% (Komunikat Prezesa GUS z dn. 15 lipca 2021 r.);
2) wpływy z podatku rolnego – szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania
w 2021roku;
3) dochody z opłaty targowej zakłada się na poziomie wykonania w roku 2020;
4) wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej ustala się na poziomie przewidywanych wpływów w 2021, powiększonych
o wskaźnik inflacji;
5) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować należy
wg stawek wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni nr XLIX/314/20
z 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty
za pojemnik lub worek o określonej pojemności, z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności.

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa do budżetu na 2022 rok przyjmuje się
w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.

4. Dochody z majątku gminy należy szacować  na podstawie wykazu proponowanych
do sprzedaży w 2022 roku składników mienia komunalnego wraz z ich wstępną wyceną (budynki, lokale, grunty), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności.

5.   Pozostałe dochody - wpływy z usług, grzywny, mandaty, spadki i darowizny pieniężne,
       szacować należy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

6.   Dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, planować
       należy w kwotach podanych przez właściwe organy.

7. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości
       przewidywanego wykonania 2021 roku.

8. Dochody pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych należy ustalać zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami lub w wysokości wynikającej
z posiadanych dokumentów określających wielkość przyznanego finansowania/dofinansowania z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność, czasu ich weryfikacji i akceptacji przez Instytucje Zarządzające.
 
§ 3

Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
w zakresie wydatków:

1. Planowanie wydatków na 2022 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu
w roku 2021, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących. Prognoza sporządzana jest na podstawie planu na dzień  31 sierpnia 2021 r.
2. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Wszelkie działania realizowane w 2022 roku muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
? wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
? w trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4.  Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy, w pierwszej kolejności należy uwzględnić zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane
i wynikające z zawartych umów.
5.   Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących, w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, w celu poprawy wyniku operacyjnego budżetu gminy w perspektywie kilkuletniej;
2) zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy;
3) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
4) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne;
5) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane oraz wieloletnie programy, projekty i zadania  ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE;
6) przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania kontynuowane, przewidziane do zakończenia w 2022 roku oraz zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym;
7) wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych ustala się na poziomie 6,00 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały.
6. Planuje się środki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości określonej
      w odrębnej kalkulacji ze wskazaniem planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Ustawą
      z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim(Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn.zm) oraz
      zgodnie z Regulaminem Funduszu Sołeckiego wprowadzonego Zarządzeniem
     Nr 140/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 lipca 2021 r.

§ 4


Postanowienia szczegółowe dotyczące jednostek organizacyjnych:

1. Szczegółowość materiałów planistycznych:
a. materiały planistyczne należy przygotować na formularzach stosowanych
w latach ubiegłych, ze szczegółowymi objaśnieniami do planowanych wydatków oraz kalkulacją dochodów.
b. wszelkie kalkulacje dodatkowych wydatków, wraz z objaśnieniami (remonty, wymiana wyposażenia, zakupy inwestycyjne itp.) należy określić w odrębnym załączniku;
c. planując wydatki remontowe należy wyszczególnić remonty związane z decyzjami organów nadzoru;
d. materiały planistyczne dochodów oraz wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi należy sporządzić w oparciu o formularze stanowiące załącznik  nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia;
e. materiały planistyczne dotyczące zadań i projektów inwestycyjnych należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

2. Wskaźniki budżetowe :
a. szkoły podają liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2021/2022
z uwzględnieniem zmian od września 2021 roku, normę osobową i rzeczową
na ucznia;
b. przedszkola podają:
? liczbę miejsc w przedszkolu z uwzględnieniem zmian od września 2021 roku;
? planowane osobodni w przedszkolu;
c. żłobek podaje :
? liczbę miejsc w żłobku;
? planowane osobodni w żłobku;
d. biblioteka  podaje:
? liczbę wolumenów;
? liczbę czytelników;
e. ośrodek kultury podaje liczbę sekcji;

3. Strukturę planów finansowych dla jednostek  nadzorowanych i zakładu budżetowego należy określić w sposób następujący:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podaje :
a)  wysokość planowanych przychodów z prowadzonej działalności;
b) wysokość kosztów bieżących;
c) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
     do planu założeń;
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podaje:
a)  wysokość planowanych przychodów;
b)  wysokość kosztów bieżących;
c)  wysokość dotacji planowanej z budżetu gminy;
d) wysokość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych;
Bogatyński Ośrodek Kultury:
a)  wysokość planowanych przychodów;     
b)  wysokość kosztów bieżących;                                      
c)  wysokość dotacji podmiotowej planowanej z budżetu gminy;
d) planowane wydatki finansowane z dotacji podmiotowej (wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować według wskazań zawartych w pkt. 9, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot  na realizację każdej z nich oraz ze wskazaniem zakresu umowy);
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni:
a) wysokość planowanych przychodów;
b) wysokość kosztów bieżących;
c) wysokość dotacji planowanej z budżetu gminy;
d) planowane wydatki finansowane z dotacji (wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować według wskazań zawartych w pkt. 9, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot
na realizację każdej z nich oraz ze wskazaniem zakresu umowy);

4. Zatrudnienie – etaty:
Należy podać etaty przeliczeniowe.
W szkołach i przedszkolach nie przewiduje się zajęć nadobowiązkowych płatnych z budżetu gminy.

5. Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej.

6. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2021 roku.

7. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować należy wg zawartych
i planowanych do zawarcia umów, ze wskazaniem kwot środków na realizacje każdej
z nich.
8. 
9. Wynagrodzenia osobowe pracowników:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2021 r.;
2) kalkulacje wynagrodzeń należy sporządzić z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz danych wynikających z projektów organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022, z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia dla każdego stanowiska pracy oraz sum zbiorczych za 12 miesięcy.
3) w kalkulacji nie zakłada się  wzrostu wynagrodzeń z wyjątkiem zmian wynikających
z odrębnych przepisów;
4) kalkulacje należy sporządzić w podziale na stanowiska administracji i obsługi, stanowiska robotnicze, nauczyciele - wg stopni awansu zawodowego;
5) w kalkulacji należy uwzględnić skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku do kwoty 3.000,00 zł (zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.) wg następującej zasady: do kwoty ogółem wynagrodzenia rocznego dla każdego stanowiska  należy dodać skutek wzrostu wynagrodzenia minimalnego za 12 miesięcy (lub proporcjonalnie
do przepracowanego okresu); skutek wzrostu należy przenieść również do sumy zbiorczej wynagrodzeń);
6) w osobnym załączniku do kalkulacji wynagrodzeń należy wykazać odprawy emerytalne (liczba etatów x przewidywana kwota odprawy emerytalnej),
7) we wszystkich jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych ustala się  fundusz nagród pracowników:
a. fundusz nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych (w planach finansowych jednostek należy uwzględnić 70% wyliczonego funduszu nagród, 30% wyliczonej kwoty należy uwzględnić
w załączniku do planu, środki te wprowadzone zostaną do rezerwy celowej budżetu gminy jako fundusz nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych);
b.  fundusz nagród pozostałych pracowników należy wyliczyć w wysokości 1%   planowanych wynagrodzeń osobowych,
c. fundusz nagród dyrektorów instytucji kultury planuje się w wysokości określonej
w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 25 maja 2021 w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury,
dla których organizatorem jest Gmina Bogatynia oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
8) Przyjmuje się następujące wartości premii oraz dodatków:
a. jednostki oświatowe: dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć
w wysokości do 5% wynagrodzeń zasadniczych,  premie pozostałych pracowników, nie wyższe niż 10%;
b. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni: premie pracowników należy przyjąć
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego;
c. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni: premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego;
d. Straż Miejska: premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
e. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni: dodatki specjalne pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego;
f. Biblioteka Publiczna w Bogatyni: premie pracowników należy przyjąć
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego;
g. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość pozostałych dodatków ustala się według odrębnych zasad.

§ 5


W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkół i przedszkoli realizowane mogą być tylko dochody i wydatki określone w ustawie o finansach publicznych w art. 223 ust 1. oraz
w Uchwale Nr LXXXIX/1155/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1481) , które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 6


1. Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 roku
za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 4.134,02 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się  na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
2. Planuje się środki na realizację wpłat na pracownicze plany kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto pracowników
i zleceniobiorców deklarujących przestąpienie do Programu oraz jego uczestników.

§ 7

1. Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie z Uchwałą
Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku.
2. W materiałach należy stosować aktualną klasyfikację dochodów i wydatków,  w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów.
3. Materiały powinny być sporządzone starannie i czytelnie, oraz sprawdzone pod względem rachunkowym

§ 8


Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie
do opracowania materiałów planistycznych na rok 2022 w terminie do 30 września 2021 r.

§ 9


Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 10


Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków
do projektu budżetu w składzie:

1. Monika Niklas - Skarbnik Gminy,
2. Aleksandra Ratajczak – Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej,
3. Beata Skoryna – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego,
4. Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
5. Monika Żądeł -  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
6. Mirosław Drewniacki – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą
i Promocji,
7. Mariola Danielewska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 11


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.