Zarządzenie nr 171/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 22.09.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2021  Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   (tj. z 2021 roku, poz. 217) i ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  oraz w oparciu o § 20 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku  poz. 342) oraz w związku z koniecznością ustalenia zasad ewidencji księgowej i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych  związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1


W  Zarządzeniu Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 marca 2021 r.
w § 1 pkt 3  dodaje się ppkt. 5 w brzmieniu „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – załącznik nr 3e, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogatynia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania