Zarządzenie Nr 170.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24.09.2021r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu przetarg nieograniczony.


       
      Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) oraz §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:


§1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, w ramach realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, powołuję Komisję Przetargową
w następującym składzie:

1) Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska   - Przewodnicząca
2) Czesław Brożyna     - Z-ca Przewodniczącej
3) Michał Andrzejewski     - Sekretarz Komisji
4) Piotr Wysocki     - Członek Komisji
5) Bogdan Mężyk      - Członek Komisji

§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.