Uchwała Nr XIV/108/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wybór radnego Artura Oliasza na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.