Uchwała Nr XVI/132/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/347/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r.

§2

Zmianą planu objęty będzie obszar wsi Opolno Zdrój, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy.