Uchwała Nr XVII/144/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się plany pracy komisji problemowych Rady na II półrocze 2004r. stanowiące załącznik od nr 1 do nr 3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.