Uchwała Nr XIX/159/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie poręczenia kredytu obrotowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „i”, art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t .j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) .

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje

 

§ 1

Podwyższa się maksymalną wysokośł udzielonego poręczenia przez Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni w roku budżetowym 2004 z kwoty 1.000.000,00 zł do kwotę 1.400.000,00 zł. , z czego poręczenie w wysokości 400.000,00 zł dla Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 400.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Bogatyni z terminem spłat całości kredytu do dnia 30 września 2005 roku.

 

§ 2

ÂŹródłem pokrycia ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia określonego w § 1 uchwały będą dochody Gminy i Miasta Bogatynia określone w uchwale budżetowej na 2005 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta