UCHWAŻA Nr XIX /161/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art.18, ust 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001r.,Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/347/2002 z dnia 5 sierpnia 2002r.

§ 2

Zmianą planu objęty będzie obszar części wsi Opolno Zdrój i części wsi Rybarzowice zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. / mapa w skali 1: 10000/.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta