Uchwała Nr XIX/162/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta


załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIX/162/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

Plan pracy

Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy na 2004r.

1. Stworzenie programu rozwoju gospodarczego gminy i nadzór nad jego realizacją - współpraca członków komisji z Komitetem Monitorującym Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia.

2. Ocena proponowanych przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na 2005r.

3. Analiza projektu budżetu na 2005r.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta