Uchwała Nr XIX/163/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/04 z dnia 26 lutego 2004r w sprawie utworzenia stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 16.02. 1996r. (Dziennik Urzędowy Województwa Jeleniogórskiego z 1996r. Nr 36, poz. 64, z 1997r. Nr 30, poz. 57 i Nr 35, poz. 65 z 1998r. Nr 63, poz. 174, z 2000r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 8, poz. 89, z 2001r. Nr 152, poz. 2056 i z 2002r. Nr 154, poz. 2071)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się regulamin pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

§ 2

Traci moc dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta


Regulamin Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

I. Zadania i zasady funkcjonowania Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy

§ 1

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy zwana dalej komisją jest organem rady, której podlega i działa w jej imieniu.

§ 2

Komisja działa na podstawie Uchwały Nr XIV/106/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie utworzenia stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

Merytoryczny zakres działania komisji dotyczy spraw:

1. Przygotowywanie projektu koncepcji strategii rozwoju miasta i gminy Bogatynia oraz jego weryfikacja i dostosowywanie do zmieniających się przepisów.

2. Przygotowywanie projektu aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego.

3. Analizy środków strukturalnych umożliwiających realizację strategii oraz wieloletniego planu inwestycyjnego.

4. Przygotowywanie projektu programu rozwoju gospodarczego gminy i udział w jego realizacji.

5. Oceny stanu zatrudnienia i polityki kadrowej w przedsiębiorstwach na terenie gminy.

6. Wspieranie inicjatywy w zakresie warunków do podejmowania działalności gospodarczej.

7. Wspieranie inicjatyw gospodarczych na terenie gminy.

8. Współpraca z instytucjami zrzeszającymi grupy przedsiębiorców.

9. Powołanie grupy roboczej składającej się z członków komisji i przedstawicieli największych przedsiębiorstw gminy celem bieżącego analizowania najważniejszych spraw dotyczących rozwoju gospodarczego.

10.Przygotowywanie projektu systemu ulg i zwolnień dla przedsiębiorców podejmujących działalnośł, jak i prowadzących działalnośł gospodarczą.

11.Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do komisji.

§ 4

Do zadań komisji należy:

1. Opiniowanie w ramach merytorycznego zakresu działania komisji

a. projektów uchwał rady,

b. propozycji i sposobów rozwiązywania bieżących zagadnień,

c. długofalowych planów i działań gminy,

d. innych propozycji i petycji wpływających do rady i jej organów.

2. Opiniowanie istotnych dla gminy projektów uchwał i propozycji poza merytorycznym zakresem działania komisji.

3. Współudział w projektowaniu budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy.

4. Ocena i kontrola realizacji budżetu.

5. Podejmowanie czynności kontrolnych w merytorycznym zakresie działania komisji.

6. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy i Radzie Gminy i Miasta wniosków i propozycji służących realizacji zadań gminy.

7. Współpraca z Radami Osiedli oraz Sołectwami w zakresie właściwym komisji.

8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi placówkami powiązanymi z budżetem gminy w zakresie właściwym dla komisji.

9. Inspirowanie i wspieranie działań sprzyjających aktywności gospodarczej gminy.

§ 5

1. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez komisję na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym.

2. Plan pracy komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady.

§ 6

1. Komisję tworzą radni.

2. Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji ze swojego grona.

3. Komisja może wybrał i odwołał spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego.

4. W ramach pracy komisji mogą brał udział eksperci - fachowcy zapraszani przez przewodniczącego komisji.

5. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczył radni nie będący członkami komisji.

6. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą zabierał głos w dyskusji i składał wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

II. Organizacja pracy komisji.

§ 7

Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu komisji i aktywnego uczestnictwa w jej pracach.

§ 8

Do zadań przewodniczącego komisji należy:

1. organizowanie pracy komisji,

2. zwoływanie posiedzeń i kierowanie obradami komisji,

3. opracowywanie i przedstawianie komisji rocznych planów pracy,

4. reprezentowanie komisji w kontaktach z organami gminy,

5. składania radzie sprawozdań z działalności komisji.

§ 9

Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 10

Komisja ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące merytorycznego zakresu komisji.

§ 11

1.Wnioski i opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2.W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 12

Posiedzenia komisji są jawne.

§ 13

Komisja może spośród swoich członków tworzył zespoły robocze do realizacji zadań określonych przez komisje.

§ 14

Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który w imieniu komisji podpisuje jej przewodniczący.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta