Uchwała Nr XIX/167/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, podjęte w Uchwale Nr 5/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta