Uchwała Nr XX/169/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art..48 ust.1 pkt 2 ; 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz .U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnął pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 778.452,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięłdziesiąt dwa) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn; „ Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów ”.

§ 2

Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w terminach ustalonych w umowie pożyczki.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do uzgodnień warunków udzielenia i spłaty pożyczki.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.