Uchwała Nr XX/170//04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowgo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust.1 pkt 2 ; 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz .U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnął kredyt długoterminowy w PKO BP SA Oddział 1 w Bogatyni w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion) na zadanie inwestycyjne „ Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni”.

§ 2

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w terminach ustalonych w umowie o kredyt`.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do uzgodnień warunków udzielenia i spłaty kredytu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.