Uchwała Nr XX/176/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Zespołowi Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum z siedzibą w Działoszynie 33 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.