Uchwała Nr XX/180/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy i Miasta.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się radnego Wojciecha Dżogę ze składu Komisji ds. Informacji.

§ 2

Powołuje się radnego Ryszarda Wołowskiego w skład Komisji ds. Informacji oraz Komisji ds. Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.