Uchwała Nr XXI/184/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art. 10 ust.1, 2 i 3, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w następującej wysokości:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- wyprodukowane

do 1997 r.

w 1997 r. i później

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

640,37 zł

620,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.067,27 zł

1.032,00 zł

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.280,73 zł

1.238,00 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton bez względu na rok produkcji.

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Roczna stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

a)

12

1.900,00 zł

2.050,00 zł

Trzy osie

b)

12

2.100,00 zł

2.250,00 zł

Cztery i więcej osi

c)

12 i mniej niż 29

2.250,00 zł

2.400,00 zł

d)

29

2.300,00 zł

2.452,80 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- wyprodukowane

do 1997 r.

w 1997 r. i później

a/ Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.200,00 zł

1.100,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.300,00 zł

1.250,00 zł

c/ powyżej 9 ton do 12 ton

1.494,18 zł

1.450,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton bez względu na rok produkcji:

 

 

 

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Roczna stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

a)

12

31

1.650,00 zł

1.860,00 zł

b)

31

-

1.880,00 zł

1.937,76 zł

Trzy osie

a)

12

40

1.770.00 zł

1.889,06 zł

b)

40

-

2.400,00 zł

2.548,65 zł

         

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- wyprodukowane

do 1997 r.

w 1997 r. i później

a/ od 7 ton do 9 ton włącznie

1.210,00 zł

1.100,00 zł

b/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.280,73 zł

1.240,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego bez względu na rok produkcji:

 

 

 

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

 

 

Roczna stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Jedna oś

a)

12

38

1.350,00 zł

1.400,00 zł

b)

38

-

1.650,00 zł

1.820,00 zł

Dwie osie

a)

12

38

1.350,00 zł

1.450,00 zł

b)

38

-

1.750,00 zł

1.860,00 zł

Trzy osie

a)

12

38

1.400,00 zł

1.494,18 zł

b)

38

-

1.760,00 zł

1.889,06 zł

7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:

- wyprodukowane

do 1997 r.

w 1997 r. i później

a/ mniejszej niż 30 miejsc

1.494,18 zł

1.450,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.889,06 zł

1.840,00 zł

§ 3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych gminy i stanowiące ich własnośł z wyjątkiem pojazdów określonych w § 1 pkt 2, 4, 6 niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/101/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XII/92/03 Rady Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku i Uchwała Nr XII/92/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2005.