Zarządzenie nr 249/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

         Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszynie, wyznaczam panią Edytę Małkiewicz – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniach od 03.10.2022 r. do 07.10.2022 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Działoszynie Pani Irenie Michalik.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania