Bogatynia, dnia 15 stycznia 2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 24 stycznia 2013 roku godz. 9.00.
Sesja odbędzie się w sali Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku w Bogatyni przy ulicy Nadrzecznej 18

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał :
4.1.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /zmienionego Uchwałą Nr LXXI/428/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy
i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia/ - projekt nr 899.2013.
4.2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie umowy użytkowania z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury – projekt nr 895.2013.
4.3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 890.2013.
4.4.w sprawie nabycia użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Bogatynia – projekt 896.2013.
4.5.w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLV/336/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie określenia opłaty targowej – projekt nr 897.2013.
4.6.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok -  projekt nr 898.2013.
5.Sprawy różne, wolne wnioski
6.Interpelacje i zapytania
7.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Patryk stefaniak