Bogatynia, dnia  21 stycznia 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
      
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.Przedstawienie porządku obrad.
 
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Podjęcie uchwał:

4.1.Projekt nr 1067.2014. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

4.2.Projekt nr 1069.2014. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Bogatynia.
4.3.Projekt nr 1068.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.
 
4.4.Projekt nr 1054.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.

4.5.Projekt nr 1055.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.

4.6.Projekt nr 1056.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia kolejnej umowy najmu na garaż.

4.7.Projekt nr 1058.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

4.8.Projekt nr 1059.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

4.9.Projekt nr 1060.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

4.10.Projekt nr 1061.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

4.11.Projekt nr 1062.2013. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/134/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

4.12.Projekt nr 1063.2013. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia.

4.13.Projekt nr 1070.2014. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2014 rok.

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak