SBR.0002.10.2014.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu  27 sierpnia 2014r. o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok -  projekt nr1138.2014.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - projekt nr 1132.2014.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów - projekt nr 1135.2014.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów - projekt nr 1136.2014.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 1137.2014.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak