Bogatynia,dnia 05.03.2015 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  6 marca 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok /projekt nr 50.2015/
2.2.w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.w Bogatyni na lata 2015-2019” /projekt nr 51.2015/
2.3.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r. /projekt nr 54.2015/
2.4.w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 55.2015/
2.5.w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/881/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Bogatynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych / projekt nr 52.2015/
2.6.w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu- Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Nerwowo Chorych im. M. Marzyńskiego w Sieniawce, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.projekt nr 53.2015/
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki