ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

3.Wystąpienia zaproszonych gości:

3.1.Zamierzenia i plany inwestycyjne Citronex Group na terenie gminy Bogatynia- Prezes Zarządu p. Artur Toronowski
 
3.2.Zamierzenia i plany inwestycyjne REVITY BIO sp. z o.o. na terenie gminy Bogatynia- Prezes spółki p. Elżbieta Tkacz

3.3.Budowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – informacje bieżące - Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Bogatyni p. Stella Gosk –
 
3.4.Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie gminy Bogatynia /Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna/

4.Podjęcie uchwał:

4.1.w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni /projekt nr 66.2015/

4.2.w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014” /projekt nr 70.2015/
 
4.3.w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/50/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 65.2015/

4.4.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 64.2015/

4.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 67.2015/
 
4.6.w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXII/1039/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 68.2015/
 
4.7.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/267/11 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 69.2015/
 
4.8.w sprawie podziału Osiedla nr 6 na dwa odrębne osiedla oraz określenia organizacji i zasad działania utworzonych jednostek pomocniczych /projekt nr 71.2015/

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Interpelacje i zapytania.
 
7.Informacje i komunikaty przewodniczącej.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska