ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
 
4.Podjęcie uchwał:

4.1.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Bogatynia w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr.73.2015/

4.2.w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2014 – 2018” /projekt nr 75.2015/

4.3.w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska /projekt nr.76.2015/

4.4.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bogatynia a Miastem Hradek nad Nisou (Czechy) /projekt nr.80.2015/
 
4.5.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /projekt nr 74.2015/
 
4.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu /projekt nr.79.2015/
 
4.7.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia/projekt nr 83.2015/

4.8.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni /projekt nr 84.2015/

4.9.w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 8 w Bogatyni /projekt nr 82.2015/

4.10.w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 6 w Bogatyni/projekt nr 81.2015/

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Interpelacje i zapytania.
 
7.Informacje i komunikaty przewodniczącej.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska