ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 8 września 2015 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
i Gminy Bogatynia na lata 2008-2011
5.Podjęcie uchwał:
5.1.w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/881/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Bogatynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /projekt nr 114.2015/
5.2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 115.2015/
5.3.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – obszaru
w rejonie drogi powiatowej nr 2361D w Sieniawce /projekt nr 116.2015/
5.4.w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bogatynia /projekt
nr 117.2015/
5.5.w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
i Gminy Bogatynia na lata 2015-2018” / projekt nr 118.2015/
5.6.w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Sieniawka /projekt nr 119.2015/
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni

Dorota Bojakowska