ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miastai Gminy Bogatynia /projekt nr 123.2015/.

3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska