ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 25 lutego 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok /projekt nr 21.2016/
3.Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska