ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  20 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok /projekt nr 51.2016/
2.2.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 52.2016/
2.3.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 44.2016/
2.4.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /projekt nr 48.2016/
2.5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  /projekt nr 46.2016/
2.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 45.2016/
2.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  /projekt nr 47.2016/
2.8.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 49.2016/
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Krzysztof Peremicki