ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  9 listopada  2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwał:
2.1 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok /projekt nr 157.2016/
2.2 w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr XXII/189/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia  /projekt nr 158.2016/
2.3. zmiany uchwały XXIX/208/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016r. dotyczącej przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatyni” /projekt nr 159.2016/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska