ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 21 listopada 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia” /projekt nr 161.2016/
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska