ZAWZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok/projekt nr 213.2016/
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki