ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 05 października 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacja  Dyrektora SPZOZ w Bogatyni nt. aktualnej sytuacji w gminnej służbie zdrowia.
5.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku.
6.Podjęcie uchwał:
6.1.w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /projekt nr 138.2017/
6.2.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasna Góra /projekt nr 137.2017/
6.3.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bogatynia / projekt nr 136.2017/
6.4.w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 135.2017/
6.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 134.2017/
6.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i ponowne zawarcie umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 130.2017/
6.7.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 131.2017/
6.8.w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 132.2017/
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
10.Zamknięcie obrad.